OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUĞU’ndan Arınma

700 

Açıklama

Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Flush Empowerment

Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB)

Temizleme Güçlendirmesi

2012 de Dr. Rev. Tracey Loper tarafından kurulmuştur.

Birçok insan zaman zaman çeşitli konularda evham, endişe ve takıntılara kapılabilir. Ancak çoğu kez günlük yaşam içinde ortaya çıkan bu duygular ile baş edebilir ve sorunlarımızı yaşamımızı etkileme noktasına varmadan çözüme ulaştırabiliriz.

Takıntılı düşüncelerin günlük yaşamımızı etkileyecek, günlük aktivitelerimizi kısıtlayacak düzeye gelmesi durumunda OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) adı verilen bir ruhsal hastalık akla gelmelidir.

OKB NEDİR?

OKB, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır.

Obsesyon:

Kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişinin isteği dışında gelirler, kişi tarafından mantıkdışı olarak değerlendirilirler ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani anksiyeteye neden olurlar.

Kompulsiyon:

Obsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemlerdir.

OKB NE KADAR SIKLIKTA GÖRÜLÜR?

OKB önceleri nadir olarak görülen bir hastalık olarak kabul edilmesine karşın son yıllarda yapılan araştırmalarda hiç de nadir olmadığı belirlenmiştir. Büyük toplum kesimlerinde yapılan araştırmalarda OKB’nin her 100 kişiden 2-3’ünde görüldüğü saptanmıştır.

OKB HANGİ YAŞLARDA BAŞLAR VE KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?

Genellikle ergenlik döneminde ve 20-30’lu yaşlarda başlamasına karşın, okul öncesi çağdaki çocuklar dahil herhangi bir yaşta görülebilir. Erkeklerde daha erken yaşlarda başlamasına karşın genel olarak kadınlarda daha sık görülmektedir.

OKB BELİRTİLERİ NELERDİR?

Obsesyon ve kompulsiyonlar toplum-dan topluma, kültürden kültüre değişiklik gösterebilir. Ülkemizde ve tüm dünya toplumlarında en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon türleri aşağıda örnekler verilerek sıralanmıştır.

Bulaşma Obsesyonu ve Temizlik Kompulsiyonu

Kişinin bedeninin ve giysilerinin kir, mikrop, toz gibi etkenler; kimyasal maddeler, deterjanlar, zehirler ile idrar, gaita ve diğer beden salgıları ile bulaşacağına ilişkin takıntıları ve bu takıntıların yarattığı sıkıntıyı gidermek için yaptığı davranışlarıdır.

Kişilerin bedenlerine ve elbiselerine değişik maddelerin bulaşacağı düşüncesi bulaş obsesyonu, ortaya çıkan sıkıntıyı gidermek için temizlik ve yıkanma davranışları yapmaları ise kompulsiyo-nu oluşturmaktadır.

Kuşku obsesyonu ve kontrol kompulsiyonu

En sık görülen obsesyon ve kompulsi-yonlardandır. Kişi gaz ocağı, kapı, kilit gibi nesnelerin açık kalmış olabileceğinden, ütü vs. elektrikli aletlerin fişlerinin prizde takılı kalmış olabileceğinden kuşku duyar (Kuşku obsesyonu) ve emin olmak için tekrar tekrar kontrol etme gereksinimi duyar (Kontrol kompulsiyonu). Bu kuşku ve kontroller yaşamın birçok alanında kendini gösterebilirler.

Başkalarına zarar vereceği, elinde olmadan saldırgan davranışlarda bulunacağı şeklinde obsesyonlar

Bazen hastalarda elinde olmadan başkalarına rahatsızlık ya da zarar vereceği, ağzından hoş karşılan-mayacak nitelikte sözcükler kaçıracağı, yanındaki insanlara elinde olmadan zarar vereceği şeklinde obsesyonlar olabilir.

Cinsel içerikli obsesyonlar

Zaman zaman OKB’li hastalarda kendine, yaşına, toplumdaki yerine hiç yakıştıramadığı bir biçimde, cinsel içerikli obsesyonlar bulunur.

Dini içerikli obsesyonlar

Özellikle dini inançları yoğun yaşayan toplum kesimlerinde sık görülen bir obsesyon türüdür. Kişi kendini inanç ve görüşlerine tam karşıt bir biçimde ve çok yoğun sıkıntı yaratacak şekilde dini içerikli takıntılı düşünceleri düşünmek-ten alıkoyamaz.

Simetri/düzen obsesyon ve kompulsiyonları

Simetri gereksinimi ve düzen takıntıları da sık görülen belirtilerdendir. Kişinin tüm yaşamında simetri gereksinimi ve düzenlilik hakimdir.

Dokunma kompulsiyonları

Zaman zaman bazı OKB’li hastalar bazı davranışları yapmadan önce kendilerince önemsedikleri bir eşyaya dokunma gereksinimi duyarlar.

Sayma kompulsiyonları

Bazı OKB’li hastalar herhangi bir günlük aktiviteyi belirli bir sayıya kadar saymadan yaparsa işinin rast gitmeyeceğini düşünerek sayma davranışında bulunurlar.

Biriktirme ve saklama kompulsiyonları

Sık görülen kompulsiyon türüdür. Kişi “ileride gerekli olabilir” şeklinde bir düşünce ile gerekli olmayacak eşyaları bile biriktirebilir / saklayabilir.

Batıl itikatlar, uğurlu, uğursuz sayılar ve renkler

Çoğu kişinin kültürel özelliklerinin bir parçası olarak bazı inanışları, davranışları, uğurlu ya da uğursuz saydığı sayı ve renkleri olabilir. Merdiven altından geçmemek, çocukların üstünden atlayıp geçmemek, evden sağ ayakla çıkmak, yatağın sol tarafından kalkmamak gibi.

Bu tür inanışlar günlük yaşam aktivitelerini engelleyecek ya da günlük işlevlerimizi kısıtlayacak kadar sık ve yoğun ise o zaman hastalık düzeyinde değerlendirilebilir.

HER TAKINTILI DÜŞÜNCE YA DA DAVRANIŞ OKB MİDİR?

Yukarıdaki örnekleri okuduğunuzda aklınızdan “temiz, tertipli ve düzenli olmanın; güvenlik amacı ile kapıları, pencereleri kontrol etmenin ne zararı var, bunlar hastalık mı sayılmalı?” şeklinde düşünceler geçebilir. Elbette bu davranışları günlük yaşamımızda yapıyoruz ve hastalık olarak sayılmamalıdır. Ancak tıbbi açıdan bu şekildeki düşünce ve davranışların hastalık sayılabilmesi için günlük işlevlerimizi etkileyecek, kısıtlayacak, bozacak kadar şiddetli ve yoğun olmalıdır. Örneğin, bir ev kadınının temiz ve düzenli olması doğal olarak hastalık sayılmaz ama hemen her gün, günün her saatinde temizlik yapıyor, her gün çamaşır yıkıyor ve bu davranışları nedeni ile de çocuklarına onları sağlıklı bir biçimde yetiştirebilmek için yeterli zamanı ayıramıyorsa hastalık olarak değerlendirilebilmelidir. Bir kişinin otomobilinin camlarının kapalı, kapılarının kilitli olduğundan emin olması güvenlik nedeni ile garip karşılanmayabilir ama evinden tekrar tekrar çıkarak ya da yolda geriye dönerek cam ve kapıları kontrol etmesi dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

OKB’NİN NEDENLERİ NELERDİR?

Herhangi bir kesinlik kazanmamasına karşın OKB’nin nedeni olarak birkaç varsayım üzerinde durulmaktadır.

Genetik nedenler

OKB’li hastaların anne-babalarında ve diğer birinci derece akrabalarında OKB’nin sık olarak görülmesi hastalığın genetik olabileceğini düşündürmekte-dir.

Beyin işlevlerinde bozulma ve serotonin

Beyin üzerinde yapılan araştırmalarda beynin bazı bölgelerinde ve özellikle de beyin içindeki sinirsel iletimde önemli rolü olan serotonin maddesinin işlevlerinde bozukluk saptanması bunların OKB’nin nedeni olarak araştırılmasına yol açmıştır.

Çocukluk çağı travmaları

Çocukluk çağı travmalarına (örneğin, cinsel istismar) maruz kalanlarda ileri yaşamlarında önemli bir stres yaşantısı ardından OKB’nin ortaya çıkabilmesi erken çocukluk dönemlerinin OKB gelişiminde önemli rol oynadığını göstermektedir.

Kişilik özellikleri

Kişilik yapısı olarak titiz, kuralcı, ayrıntıcı, mükemmeliyetçi özelliklere sahip olan kişiler OKB’ye yatkın kişiler olarak değerlendirilmektedir.

(Türkiye Psikiyatri Derneği’nin resmi sitesi olan http://www.psikiyatri.org.tr/ den alıntı yapılmıştır.)

OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER (OCD) FLUSH EMPOWERMENT

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Temizleme Güçlendirmesi Uyumlaması Hakkında

OKB Temizleme Güçlendirmesinin Faydaları;

-Belirtileri, düşünceleri, zorunlulukları ve OKB’nin karakteristik davranışlarını azaltır.

-Takıntılı düşünceler ve ritüellerde, OKB’nin karekteristik tekrarlayan davranışlarında azalma.

-Korku, kaygı, sıkıntı, panik, endişe, şüphe, sevgiden daha az enerjiler, suçluluk ve diğer birçok düşük enerjili düşünceler ve duyguların uzaklaştırılması.

-Stres ve zaman yönetimi

-Organizasyon yeteneklerine, görevlere ve hedeflere odaklanma yeteneğini geliştirme.

-Dünyadaki güvenliğin mantığını, iç huzur, umut, denge, uyum ve refah deneyimi

-Dengeli ruh hali

-Aklı başında olma ve bir şeyleri idare edebilme duygularını artırma

-Güçsüzlük hissini uzaklaştırma

-Cesaret aşılama

-Öz güveni ve öz saygıyı yükseltme

-İlahi Kaynak ile uyuşma

-İlahi koruma kalkanı

-Dışlanma acısı ve ayrı olma duygularını silme

-Hayatta ilerleme özgürlüğü

-Her şeyi yapabilecek güç

-…Ve çok daha fazlası..

OKB Temizlik, bize İlahi Kaynak tarafından, yetişkinler ve çocuklar da, OKB hastalarının ilişkilerine ve günlük hayatına müdahale eden, çok uzun zaman alan ve muazzam sıkıntılara yol açan düşünceleri, davranışları, belirtileri ve zorlamaları silmek, azaltmak ve baş edebilmeye yardımcı olmak için verilmiştir.

Bunun yanı sıra, Obsesif Kompulsif Bozukluk Temizleme, OKB’nin daha da kötüleşmesini engellemeye yardımcı olur.

OKB’niz olmamasına rağmen, takıntılı düşünceler, takıntılı ritüeller ve zorunlu davranışlar sergilediğiniz deneyimliyorsanız, Obsesif Kompulsif Bozukluk Temizleme, bu davranışları gidermeye ve azaltmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra, bu enerji, OKB olan kişiye yardım etmek için ilham verici çözümler bulması, çatışmaları azaltması ve OKB olan kişinin sıkıntılarını anlamada teşvik olması için bakıcılar, sevdikleriniz ve aile üyeleri için iyidir.

OKB Temizlik Güçlendirmesini kullanmak, takıntılı ritüelleri yönetmede ve azaltmada, OKB olan kişiye yardımcı olacaktır. Eğer, takıntılı ritüelleri azaltma ek kaygılara neden oluyorsa, temizleme kaygıyı gidermeye yardımcı olabilir ve böylece olumlu değişiklikler devam edebilir, gelişme ve şifa gerçekleşebilir.

Bu sistemin enerjileri, OKB olan kişide, durdurulabilen veya yönetilebilen sürekli tekrarlayan davranışlara (zorunluluklar) yol açan, sebepsiz düşünceleri ve korkuyu (takıntılar) temizleyip atar.

OKB ile ilişkili kaygı ve stresi serbest bırakır, böylece hastalar daha fazla, stresli duyguları hafifletmek için zorunlu eylemleri gerçekleştirmeye tahrik eden duyguları hissetmeyecekler. Bu enerjinin içinde, OKB hastalarına stres yönetimi, sakinlik, gevşeme egzersizleri, iç huzur deneyimi, denge ve uyum konularında yardımcı olacak, stres yönetimi elementi bulunmaktadır.

Eğer OKB hastalarının, mikrop bulaşma korkusu gibi, merkezi belirli olan durumlar var ise, kişi bu enerjileri, bu belirli konuyu aşabilmeye yardımcı olmak için çalıştırmalı.

OKB Temizleme Güçlendirmesi özellikle, Kompulsif davranışlar geri gelirse iyidir, böylece daha çok ritüel davranışlar ortaya çıkar ve OKB’nin karakteristiği olan kısır döngü devam eder veya artar.

OKB Temizleme Güçlendirmesi enerjileri, isteksiz tekrarlayan zorunluluklar, inatçı, istenmeyen ve kişi başka bir şeyler yapmak veya düşünmek istediğinde bile, izinsiz gelen ve hiçbir mantığı olmayan fikirler, düşünceler ve görüntüleri azaltır ve kurtarır.

İstemsiz düşünceleri, ritüelleri ve OKB karakteristiği olan sıkıntılı duyguları tetikleyen sebepler temizlenecek ve bu durumlar daha fazla problem olmayacak.

OKB olan kişiye yardımcı olabilmek için, enerjiler, duygu durum düzenleyici (ruh hali dengeleyici) içerir, böylece çok fazla stres, çalkalanma veya ruh halini etkileyebilecek, huysuzluğa sebep olacak bir sorun olduğunda denge sağlanabilir.

Bunun yanı sıra, bu enerjiler OKB olan kişileri, benzer sorunlarla karşı karşıya gelenleri destekleme, anlam ve iyi niyet gösterme konusunda, motive eder ve ilham verir.

OKB Temizleme Güçlendirmesi ayrıca, OKB’den etkilenen kişilerin hedeflerine odaklanmasında, iyileşme sürecinin zaman aldığını unutmaması konusunda destek sağlar. Bu enerjiler, kendi OKB rahatsızlıklarını yönetmede sorumlu olduklarını ve iyileşme hedefleri doğrultusunda çalışmaları gerektiğini hatırlatarak, OKB olan kişilerin iyileşme hedeflerini akılda tutmalarına yardımcı olacaktır.

OKB olan kişilere, hobiler, egzersizler ve eğlenceli aktiviteler gibi enerjilerini yönlendirecek, sağlıklı bir fırsat, bir yol bulmak için ilham verir. Bu enerji ile çalışmak, zaman yapılandırmasında, günleri ve faaliyetleri planlamada ve düzenli kalma konusunda etkileyerek yardımcı olur.

Bu temizleme enerjisi, umut duyguları, hisleri getirerek, kişinin yaşamının kontrolden çıktığı ve durumu düzeltmek için hiçbir yol olmadığı hissi gibi, negatif duyguları, düşünceleri ve hisleri salıverir. Bunun sonucunda OKB olan kişi, akıl sağlığını, denge duygusunu ve bir şeyleri idare edebilme duygusunu geri kazanır.

Kriz noktasına kadar yükselen, korku duygusu serbest bırakılacaktır. Öz güven ve öz saygı artacaktır. Artık daha fazla, kişinin hayatı boyunca sürüklenmesi, en iyi çabalarının ve iyi niyetlerinin sabote edilmesinden kaynaklı, kişinin, büyük bir gücün insafında olduğu hisleri olmayacak. Yaklaşan kıyamet ve kriz, duyguları veya hisleri artık daha fazla kişinin dünya algısını boyayamayacak.

Dünyada korunmasız ve yalnız hissetmeye devam etmek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak kimse yok hissi yerine, bu sistemin enerjileri, İlahi Kaynak için ruhunuz ile tekrar iletişime geçer. Enerjiler, yavaşça ruhunuzu, İlahi Kaynak ile uyum içerisine geri getirir, böylece OKB olan kişiler, emniyet ve güvende olmanın derin anlamını deneyimler.

Elinizdeki zaafları belirlemek, kişinin korku ve takıntıları ile karşı karşıya gelmesinde ve kabullenmesine yardımcı olur. Korkuyu ve güveni teslim ettiğimiz, İlahi olan, OKB olan kişiye huzuru getirmek için, bütünün en yüksek hayrı için ne gerekiyor ise onu yapacaktır. Bu enerjiler, OKB olan kişiyi teslimiyet ve güven için inanç ile bağlayacaktır. Takıntılar, korku nedeniyle oluşur. Korkunun nedeni, gerçeğin eksikliğidir. Korku yanılsamaları serbest bırakılarak, korku temizlenip, uzaklaştırılır.

OKB Temizleme, yanlış inançları yıkayıp temizleyecek ve İlahi koruma altında, yerine gerçek inançlar konulacaktır. Bu güçlendirme ile İlahi Kaynak, her zaman güvenlik ve İlahi koruma sağlamak için, OKB olan kişiyi İlahi Koruma Kalkanı ile gizler. OKB Temizleme Güçlendirmesi, kalkanı koymak için sadece bir kere aktive edilmelidir.

Bu enerjiler, meditasyonda düzenli ruhsal uygulamaları geliştirmeye ve kişinin dünyadaki güvenliğini düzenleyen bir yol olarak, davranış ve düşünce kalıplarının altını çizerek desteklemek için dengelemeye teşvik eder. Sonuç olarak, iç soyutlanma acısı ve ayrılık duyguları sizi bırakır.

En güçlü kapasitedeki bu mucizevi, manevi ışık ile korku nedenli OKB’yi kesmek ve hastalığın nedenini soyutlamak için, yeterli yoğunlukta devreye girecektir ve sevgiyi, güvenliği ve dünya içinde ver olma, iyi olma duygusu gerçeğini besleyecektir.

Bu enerjilerle çalıştığınızda, kişi özgürlüğü bulmayı bekleyebilir. Bu özgürlük, Obsesif Kompulsif Bozukluğunun, belirgin olarak ortada olması gerekmez ama bozukluğu kontrol eksikliğini, ömür boyunca durabilir. Kontrol etmeyi içsel olarak öğretir.

OKB hastalarına, serbest bırakma ile özgürlüğü bulmada, korkuyu kabullenmede ve kaygılardan kurtulmada yardımcı olur. Ritüel olarak tekrarlanan düşünceler azaltılır, ortadan kaldırılır ve kişi, bu düşünceleri ertelemeyi öğrenmede, enerji ile desteklenir.

Bu enerjiler, OKB olan kişinin, bu obsesyonları sadece düşünce olarak kabul etmenin mümkün olduğunu ve Obsesif Kompulsif Bozukluğun kendi hareketlerini, davranışlarını ve hayatını nasıl yaşaması gerektiği konusunda zorlamasına izin vermeme yolunda yardımcı olur.

Obsesyon ile Mücadeleden Gelen Özgürlük ! Gerçek Özgürlük Nedir !

Karakteristik özelliği, kendi yapısından kaynaklı, istemsiz ve iradedışı düşünceler olan OKB ve bu hastalıktan muzdarip birçok insan, zayıflatıcı suçluluk duygusunu deneyimler. Çünkü bu güçlendirme, tüm düşük enerjileri temizler, böylece, OKB hastasının kötü, yanlış ve suçlu hissettiği düşüncelerden dolayı duyduğu suçluluğu etrafında taşıyarak özgürlüğü deneyimleyecek.

Bu durum, kişinin kendi suçunu saklamasına, çok fazla duygu yükü ile etrafta dolaşma, gereksiz bir acı, ızdırap ve utanca sebep olur. Enerjilerin, güçlü şifa akımı ile, temizleme tüm bunları uzaklara taşır.

Yani enerji, kişiye cesaret sağlar böylece OKB ile daha fazla başarılar sağlayabilirler.

OKB Temizleme Güçlendirmesi enerjileri ile çalışmaya devam ettiğinizde, herhangi bir saplantının üstesinden gelmek için cesaret bulmayı, durumdan kaçmak değil bir karar vermek için inanmayı ve obsesyonları artıran şartları öğreneceksiniz.

Özgürlük, hastaya korkularıyla yüzleşme cesareti veren enerji ve korkuları önleyerek gelecektir. Bunu yapmak, hastalara, hayatlarını ileriye taşımaları için özgürlük sağlar.

Bu enerji ile çalıştığında hastalar, her şeyi yapmak için, bütün korkuların üstesinden gelmek için ve obsesyon ortasında huzur bulmak için, İlahi gücü deneyimlediklerini bulacaklar.

İlahi güç enerjileri, OKB olan kişiye, korkulara karşı koymada, obsesyonları kabul etmede, korkuları teslim etmede, gerçeği yaşamada ve ritüelleşen olumsuz davranışları düşünmeyi düşünmekten özgürleştirmede yardımcı olur.

 Tüm Uyumlamalar uzaktan yapılmakta olup, İNİSİYASYON SERTİFİKALARINIZ yüksek çözünürlüklü .jpg formatında ve EĞİTİM DERS NOTLARINIZ .pdf formatında e-mail adresinize postalanmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUĞU’ndan Arınma” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir